روی خط خبر

اسانس گلپر

عبارت اسانس گلپر از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تاثیر اسانس گلپر بر تاخیر فساد سینه مرغ جوجه‌کبابی

نتایج یک پژوهش نشان می دهد اسانس گلپر با به تاخیر انداختن فساد میکروبی و شیمیایی باعث افزایش زمان ماندگاری سینه مرغ جوجه کبابی در شرایط یخچالی می شود و ویژگی های حسی آن را نیز بهبود بخشد.

اخبار گوناگون